สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานต่างกัน

1) เลขยกกำลังที่คูณกับจำนวนต้องเปลี่ยนจำนวนให้เป็นฐานเดียวกันแล้วหาผลคูณ

2) เลขยกกำลังที่มีฐานในรูปการคูณเมื่อ a และ b แทนจำนวนจริงใด ๆมี n เป็นจำนวนเต็ม

3) การเขียนเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ m และ n เป็นจำนวนเต็ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.1/2 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถหาผลคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานต่างกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

 2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง
เรื่อง การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานต่างกัน 24 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย