สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายเลขยกกำลัง  คือ   ถ้าให้ a แทนจำนวนใดๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก   แล้ว  a ยกกำลัง n หรือ  a กำลัง  n 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.1/2 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

  จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของเลขยกกำลังได้

2. นักเรียนสามารถบอกฐานและเลขชี้กำลังที่กำหนดให้ได้

3. นักเรียนสามารถอ่านเลขยกกำลังที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

   1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

   3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

    3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลัง
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เลขยกกำลัง
เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง 17 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย