สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกเศษส่วน

  1. ถ้าเศษส่วนมีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษของเศษส่วนนั้นมาบวกกัน
  2. ถ้าเศษส่วนมีตัวส่วนไม่เท่ากัน  ให้ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกกัน
  3. ถ้าตัวตั้งหรือตัวบวก เป็นจำนวนคละให้เขียนในรูปเศษเกินก่อน

การลบเศษส่วน

ข้อตกลงการลบเศษส่วน

ตัวตั้ง  -  ตัวลบ  =  ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะ  และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนที่กำหนดให้ได้

2. นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ เศษส่วนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

          1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

          1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

             3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

             3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง การบวกเศษส่วนและการลบเศษส่วน 4 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้) rerun
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย