สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลงจุดบนเส้นจำนวนของเศษส่วน

จุด  A  อยู่ห่างจาก  0  เป็นระยะ  4  ส่วนใน  5  ส่วน   A   จะแทนด้วย 

จุด  B  อยู่ห่างจาก  0  เป็นระยะ  4  ส่วนใน  5  ส่วน แต่อยู่ด้านตรงข้ามของ  A 

B   จะแทนด้วย  ลบเศษสี่ส่วนห้า

การเปรียบเทียบเศษส่วน

  1. เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองเท่ากัน  ให้พิจารณาตัวเศษ คือ ถ้าตัวเศษเท่ากันเศษส่วนทั้งสองนั้นเท่ากัน แต่ถ้าตัวเศษไม่เท่ากัน เศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมากกว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่า
  2. เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้งสองไม่เท่ากัน ให้ทำเศษส่วนทั้งสองเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

โดยนำจำนวนเดียวกันที่ไม่เท่ากับศูนย์ มาคูณหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน เมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน จึงเปรียบเทียบตัวเศษโดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อที่ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะ  และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถบอกเศษส่วนที่แทนด้วยจุดบนเส้นจำนวนและหาจุดบนเส้นจำนวนที่แทนเศษส่วนที่กำหนดให้ได้

2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

 3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

            3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง การลงจุดบนเส้นจำนวนของเศษส่วน เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย