สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคูณทศนิยม ดังนี้   การคูณทศนิยมใด ๆ มีหลักการเช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มและใส่จุดทศนิยมให้ถูกที่ดังนี้

       1) การคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกันแล้วคำตอบเป็นจำนวนบวก 

       2)  การคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นลบกับทศนิยมที่เป็นลบ   ให้นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกันแล้วคำตอบเป็นจำนวนบวก 

       3)   การคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์มาคูณกันแล้วคำตอบเป็นจำนวนลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะ  และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะ

ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถหาผลคูณของทศนิยมที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

            3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

            3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง การคูณทศนิยม 20 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย