สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทศนิยมคือ จำนวนที่ใช้เขียนแทนจำนวนบางจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม ทศนิยมประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม และส่วนที่เป็นทศนิยม โดยมีจุด (.) คั่นระหว่างสองส่วนนั้น

การอ่านทศนิยม ให้อ่านตัวหน้าจุดทศนิยมเหมือนกับอ่านจำนวนเต็ม ส่วนตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมให้อ่านทีละตัวจากซ้ายไปขวา เช่น

               25.75       อ่านว่า  ยี่สิบห้า จุด เจ็ดห้า

        642.368         อ่านว่า  หกร้อยสี่สิบสอง จุด สามหกแปด เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะ  และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของทศนิยมได้

          2. นักเรียนสามารถอ่านทศนิยมนั้นได้

          3. นักเรียนสามารถบอกค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งต่าง ๆ และค่าของเลขโดดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

3.1  สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน
เรื่อง ทศนิยมและค่าประจำหลักของทศนิยม 12 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย