สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.1  สมบัติการสลับที่ 

ถ้า  a  และ  b  แทนจำนวนเต็มใด ๆ   แล้ว  a + b  =  b + a  สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการสลับที่สำหรับการบวก

ถ้า  a  และ  b  แทนจำนวนเต็มใด ๆ แล้ว a ´ b  =  b ´ a  สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ

1.2  สมบัติการเปลี่ยนหมู่

ถ้า  a, b และ c  แทนจำนวนเต็มใด ๆ แล้ว  ( a + b) + c  =  a + ( b + c) สมบัตินี้เรียกว่า  สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการบวก

ถ้า  a, b และ c  แทนจำนวนเต็มใด ๆ แล้ว  ( a ´ b) ´ c   =  a ´ ( b ´ c) สมบัตินี้เรียกว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ

1.2  สมบัติการแจกแจง

ถ้า a , b และ  c  แทนจำนวนเต็มใด ๆ  แล้ว  a ´ (b + c)   =  (a ´ b) +  ( a ´ c)

สมบัติของหนึ่ง

ถ้า a  แทนจำนวนใดๆ แล้ว  a ´ 1 = 1´ a  =  a

สมบัติของศูนย์

ถ้า  a  แทนจำนวนใด ๆ แล้ว a +0  = 0 + a = a

ถ้า  a  แทนจำนวนใด ๆ แล้ว a ´ 0  = 0 ´  a = 0

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะ  และความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของจำนวนเต็มได้

           2. นักเรียนสามารถนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

3.1 สังเกตพฤติกรรมผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

3.2 ตรวจใบงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็มและการนำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ 5 ก.ค. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย