สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักเกณฑ์การหารจำนวนเต็ม  มีดังนี้

1. ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับและหารลงตัวซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวก

2.ถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของตัวหารและหารลงตัว แล้วผลหารเป็นจำนวนเต็มบวก

3. ถ้าทั้งตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่ง เป็นจำนวนเต็มบวก ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสัมบูรณ์ของตัวหารและหารลงตัว แล้วผลหารเป็นจำนวนเต็มลบ

     บทนิยาม   จำนวนคู่  คือ  จำนวนเต็มที่หารด้วย  2  ลงตัว

                   จำนวนคี่  คือ  จำนวนเต็มที่หารด้วย  2  ไม่ลงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มได้

2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและหารได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 14

2. ตรวจใบงานที่ 15

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 14  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม      

2. ใบงานที่ 15  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม                                                   

 เกณฑ์

1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม / การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเต็ม 29 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย