สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การลบจำนวนเต็ม

การลบจำนวนเต็ม  เราอาศัยการบวกตามข้อตกลง  ดังนี้

ตัวตั้ง – ตัวลบ  =  ตัวตั้ง +จำนวนตรงข้ามของตัวลบ 

 ถ้ากำหนดให้ a  และ  b  แทนจำนวนเต็มใดๆ

a -b =  a  +  b

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. หาผลลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกได้

 2. หาผลลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 8

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 8  เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 

เกณฑ์

1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง การลบจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 15 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย