สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก  สามารถแสดงการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนได้พิจารณาการหาผลบวกของ  ( -7)  +  9  บนเส้นจำนวน  เริ่มต้นนับจาก 0 ไปทางซ้าย  7 หน่วย เมื่อบวกด้วย 9 นับจาก –7 ไปทางขวา 9 หน่วยซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ 2  จะได้  2  เป็นผลบวกของ ( -7)  +  9  ดังนั้น  ( -7)  +  9  =  2

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  

 ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. หาผลบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกได้

2. แสดงวิธีหาคำตอบของการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 5 และใบความรู้ที่ 6

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 5  เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก 

2. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ                                          

 เกณฑ์

1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ 9 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย