สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก คือ การบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเอง เช่น 3+2  สามารถแสดงการหาผลบวก โดยใช้เส้นจำนวนได้ดังนี้

          เริ่มต้นที่ 0  นับไปทางขวามือถึง 3 เมื่อบวกด้วย 2 ให้นับเพิ่มไปทางขวา 2  หน่วย ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ 5 จะได้ 5  เป็นผลบวกของ 3   กับ 2    ดังนั้น  3+2  =  5

การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ  เช่น (-3) + (-4)   หาผลลบโดยการนับต่อจาก -3  นับลดซึ่งเป็น

การนับไปทางซ้าย  4  หน่วย  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  

 ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. อธิบายการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกได้

2. แสดงวิธีการหาคำตอบของการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกได้

3. อธิบายการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบได้

4. แสดงวิธีการหาคำตอบของการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 5 และใบความรู้ที่ 6

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 5  เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก

2. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ                                          

 เกณฑ์

1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ 8 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย