สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม คือ ระยะห่างระหว่างจำนวนนั้นกับศูนย์บนเส้นจำนวนดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม จึงเป็นบวกหรือศูนย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายและลักษณะของค่าสัมบูรณ์ได้

2. แสดงวิธีการหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบงานที่ 3

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 3  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

 เกณฑ์

1. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม 7 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย
ครูผู้สอน ครูยุวดี เกตุสุริวงค์ และ ครูกมลชนก มีหลาย