สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          ประเมินคุณภาพของบทเพลงด้านเนื้อหา ด้านเสียงและด้านองค์ประกอบดนตรีได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟังได้อย่างเหมาะสม

ด้านเจตคติ

           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          วิเคราะห์เพลงที่มีจังหวะแตกต่างกัน มีเสียงดัง - เบาต่างกัน และสามารถสื่ออารมณ์ต่างๆ ได้  

    ด้านทักษะ/กระบวนการ

          ประเมินคุณภาพของบทเพลงด้านเนื้อหา ด้านเสียงและด้านองค์ประกอบดนตรีได้

     ด้านคุณลักษณะ

          มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง
ชั่วโมง ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง การประเมินคุณภาพของบทเพลง 15 ต.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด