สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย

- การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล

ด้านทักษะและกระบวนการ

การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การประยุกต์ใช้

ด้านเจตคติ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

- การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย

- การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล

ด้านทักษะและกระบวนการ

การให้เหตุผล การสรุปความรู้ การประยุกต์ใช้

ด้านเจตคติ

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง
ชั่วโมง ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง การใช้และบํารุงรักษาเครื่องดนตรี 8 ต.ค. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด