สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบเลือกบทเพลงสำหรับร้องหรือบรรเลงดนตรีได้อย่างเหมาะสม

ด้านเจตคติ

           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านทักษะและกระบวนการ

          ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบเลือกบทเพลงสำหรับร้องหรือบรรเลงดนตรีได้อย่างเหมาะสม

ด้านเจตคติ

           มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง
ชั่วโมง ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง
เรื่อง ขับร้องประสานเสียง 2 แนว 17 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และสื่อเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด