สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การอ่าน การเขียนและการร้องโน้ตเพลงไทยและสากลเริ่มต้นจากการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวโน้ต ค่าตัวโน้ต รวมไปถึงกุญแจประจำหลัก และตัวโน้ตบนบันไดเสียง C Major ซึ่งการอ่านเขียน ร้องโน้ตบนบันไดเสียง C Major เป็นพื้นฐานของการอ่าน โน้ตในบทเพลงของดนตรีไทยในทุกเพลง โดยจะเริ่มจากอัตราจังหวะ 2 ชั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกทักษะทางดนตรีทั้งไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          มีทักษะในการร้องเพลงไทยในอัตราจังหวะ 2 ชั้น

ด้านเจตคติ

          ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน มั่นใจ มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          อ่าน เขียน ร้อง โน้ตไทยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          ปฏิบัติการอ่าน และร้อง โน้ตเพลงที่กำหนดให้ได้

ด้านคุณลักษณะ

          ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน มั่นใจ มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
ชั่วโมง โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี (1) 20 ส.ค.64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด