สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การอ่าน การเขียนและการร้องโน้ตเพลงไทยและสากลเริ่มต้นจากการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวโน้ต ค่าตัวโน้ต รวมไปถึงกุญแจประจําหลัก และตัวโน้ตบนบันไดเสียง C Major ซึ่งการอ่านเขียน ร้องโน้ตบนบันไดเสียง C Major เป็นพื้นฐานของการอ่าน โน้ตในบทเพลงของดนตรีไทยในทุกเพลง โดยจะเริ่มจากอัตราจังหวะ 2 ชั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกทักษะทางดนตรีทั้งไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          อธิบายตัวโน้ตเพลงกุญแจซอลในบทเพลง Are You Sleeping และ กุญแจฟา ในบท เพลง twinkle twinkle little star ในบันไดเสียง C Major

ด้านทักษะและกระบวนการ

          อ่าน ร้องโน้ตเพลงกุญแจซอลในบทเพลง Are You Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle twinkle little star

ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          บันทึกโน้ตเพลงกุญแจซอลในบทเพลง Are You Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle twinkle little star

    ด้านทักษะ/กระบวนการ

          ขับร้องโน้ตโน้ตเพลงกุญแจ ซอลในบทเพลง Are You Sleeping และ กุญแจฟา ในบทเพลง twinkle twinkle little star

   ด้านคุณลักษณะ

        มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
ชั่วโมง โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
เรื่อง การอ่าน ร้อง โน้ตสากล 13 ส.ค.64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด