สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การอ่าน การเขียนและการร้องโน้ตเพลงไทยและสากลเริ่มต้นจากการอ่านเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ตัวโน้ต ค่าตัวโน้ต รวมไปถึงกุญแจประจําหลัก และตัวโน้ตบนบันไดเสียง C Major ซึ่งการอ่านเขียน ร้องโน้ตบนบันไดเสียง C Major เป็นพื้นฐานของการอ่าน โน้ตในบทเพลงของดนตรีไทยในทุกเพลง โดยจะเริ่มจากอัตราจังหวะ 2 ชั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกทักษะทางดนตรีทั้งไทยและสากล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ด้านความรู้

          วิเคราะห์บทเพลงบันไดเสียง C Major ใน กุญแจซอล และ กุญแจฟา

    ด้านทักษะและกระบวนการ

          อ่าน เขียน ร้องโน้ตบันไดเสียง C Major

    ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

    ด้านความรู้

          วิเคราะห์บทเพลงบันไดเสียง C Major ใน กุญแจซอล และ กุญแจฟา

    ด้านทักษะและกระบวนการ

          อ่าน เขียน ร้องโน้ตบันไดเสียง C Major

    ด้านคุณลักษณะ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
ชั่วโมง โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
เรื่อง บันไดเสียง C Major และกุญแจประจําหลัก 6 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้และเฉลยใบงาน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด