สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงของดนตรีมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถใช้จัดประเภทของวงดนตรีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          ระบุเครื่องดนตรีสากล วงดนตรีสากล

ด้านทักษะและกระบวนการ

          จัดวงดนตรีสากล

ด้านเจตคติ

          เห็นคุณค่าดนตรี  มุjงมั่นในการทํางาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          ระบุเครื่องดนตรีสากล วงดนตรีสากล

ด้านทักษะและกระบวนการ

          จัดวงดนตรีสากล

ด้านเจตคติ

          เห็นคุณค่าดนตรี  มุjงมั่นในการทํางาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดนตรีคู่วัฒนธรรม
ชั่วโมง ดนตรีคู่วัฒนธรรม
เรื่อง วงดนตรีสากล 9 ก.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด