สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทเพลงแต่ละบทเพลงมีการถ่ายทอดอารมณ์โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ เช่น จังหวะ ความดัง-เบา ของเสียง เป็นต้น เมื่อบทเพลงมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะหรือความดัง-เบาของเสียงก็สามารถทำให้เกิดความแต่งต่างทางด้านอารมณ์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบาแตกต่างกัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

          นําเสนอ เปรียบเทียบเพลงที่ตนเองชื่นชอบ

ด้านเจตคติ

          ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งกับบทเพลง

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง-เบาแตกต่างกัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

          นําเสนอ เปรียบเทียบเพลงที่ตนเองชื่นชอบ

ด้านเจตคติ

          ใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซึ้งกับบทเพลง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สุนทรีดนตรีรส
ชั่วโมง สุนทรีดนตรีรส
เรื่อง เพลงที่ชื่นชอบ 11 มิ.ย. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด