สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การหาจุดร่วมกันภายใต้ความแตกต่างจะมีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบและมีความสามัคคีปรองดอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน.

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสาระสำคัญจากข่าวหรือบทความที่กำหนดได้

2. ระบุคุณลักษณะของเยาวชนที่ดีได้อย่างมีเหตุผล

3. วิเคราะห์จุดร่วมของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศอาเซียนได้

4. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีอย่างเหมาะสม

5. ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสามารถอธิบายการปฏิบัติตนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันกับประเทศต่างๆได้ 

6. อภิปรายความสำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ สถานภาพของตนเองในฐานะพลเมืองของประเทศ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ชั่วโมง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม
เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในเชิงวัฒนธรรม บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนไทยต่อสังคม 14 ต.ค. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์