สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      วัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนมีความเหมือนและความแตกต่างกันตามลักษณะของวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ อันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจความเหมือนความต่างจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านได้

2.เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้

3.บอกถึงความสำคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากของตนเองได้    

การวัดผลและประเมินผล

     1. ประเมินจากการตอบคำถาม

     2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ชั่วโมง ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง ความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 12 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์