สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       แต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติไว้อย่างชัดเจน  วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ล้วนมีความแตกต่างหลากหลาย บางครั้งอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดกันได้ จึงต้องเข้าใจและเรียนรู้เคารพในความต่างเหล่านั้นเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้

2. อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆได้

3. ทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

4. ออกแบบกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม

5. เสนอแนวทางการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ชั่วโมง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา
เรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประสานมิตรเพื่อนบ้านเรา 8 ต.ค. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์