สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    วัฒนธรรมในแต่ละสังคมต่างก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สังคมนำมาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับบริบท
ทางสังคมนั้นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผ่านวัฒนธรรมได้อย่างมีเหตุผล

2. ระบุวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้อย่างถูกต้องสัมพันธ์กัน

3. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคผ่านภาพวาด


4.วิเคราะห์ลักษณะและปัจจัยของการก่อกำเนิดวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิถีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ชั่วโมง ที่มาของวัฒนธรรม
เรื่อง ที่มาของวัฒนธรรม 7 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์