สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       สิทธิ์ในผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถและความพยายามในการสร้างสรรค์ขึ้นย่อมเป็นของผู้สร้างผลงานนั้น จึงต้องกำหนดกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างผลงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างเหมาะสม

2. อภิปรายความสำคัญของลิขสิทธิ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ได้อย่างมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง กฎหมายลิขสิทธิ์
เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ 1 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์