สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมี วินัยและเชี่ยวชาญตามความถนัดของตน โดยทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎหมายการศึกษา

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาจากกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษาได้อย่างมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง    

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง กฎหมายการศึกษา
เรื่อง กฎหมายการศึกษา 28 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์