สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พลเมืองพึงระลึกถึงสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของคนในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์กรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักสิทธิหรือเสรีภาพได้ถูกต้อง

3. ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่มโดยไม่มีข้อขัดแย้ง    

การวัดผลและประเมินผล

     1. ประเมินจากการตอบคำถาม

     2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สิทธิหน้าที่ของเรา
ชั่วโมง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย
เรื่อง สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย 17ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์