สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            หากบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวมีอำนาจมากเกินไป อาจจะมีการใช้อำนาจโดยขาดความระมัดหรือใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการกระจายอำนาจให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นมีอำนาจเท่ากันเพื่อตรวจสอบ ยับยั้งหรือสนับสนุนกัน ทำให้การใช้อำนาจเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

             ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์การใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับฝ่ายอื่นได้ถูกต้องมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง    

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
ชั่วโมง อำนาจอธิปไตย
เรื่อง อำนาจอธิปไตย (1) 10 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์