สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องเรียนรู้หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์หลักการสำคัญของประชาธิปไตยได้อย่างมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง    

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
ชั่วโมง สาระ…รัฐธรรมนูญ
เรื่อง สาระ…รัฐธรรมนูญ 9 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์