สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ทุกคนในประเทศต่างก็มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่แตกต่างกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมและประเทศชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2 ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้อย่างมีเหตุผล

3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อชขัดแย้ง

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รัฐธรรมนูญ...กฎหมายของเรา
ชั่วโมง ประเทศของเรา
เรื่อง ประเทศของเรา 2 ก.ย. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์