สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ หลากหลาย จึงควรที่จะต้องทำความเข้าใจถึงการประพฤติปฏิบัติตน วิถีชีวิตของศาสนิกชนต่างศาสนา และหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/9  วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ

ส 1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ส 1.1. ม.1/11 วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักความเชื่อและคำสอนของศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ได้อย่างถูกต้อง

2. อภิปรายแนวทางการปฏิบัติตนตามศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ ได้อย่างเหมาะสม

 

3. อธิบายแนวทางปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนในศาสนาอื่น ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนาสำคัญ
ชั่วโมง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา
เรื่อง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างศาสนา 31 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์