สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      ในสังคมประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ หลากหลาย จึงควรที่จะต้องทำความเข้าใจถึงการประพฤติปฏิบัติตน วิถีชีวิตของศาสนิกชนต่างศาสนา และหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขปฏิบัติตนมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/9  วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ

ส 1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ส 1.1 ม.1/11 วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักธรรมของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และฮินดู ได้โดยสังเขป

2. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น ได้อย่างสันติสุข

3. อภิปรายประโยชน์จากการศึกษาศาสนาอื่น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล

 

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนาสำคัญ
ชั่วโมง หลักศาสนาสำคัญ
เรื่อง หลักศาสนาสำคัญ 27 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์