สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การที่บุคคลกระทำสิ่งต่าง ๆ อย่างพอดีพอเหมาะแก่ตน มีเหตุผลของสิ่งที่กระทำและกระทำอย่างไม่ประมาท โดยอยู่ในกรอบของความรู้ที่ดีและความประพฤติที่เหมาะสม จะทำให้บุคคลมีชีวิตที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 1.1 ม.1/8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนแนวทางการใช้ทรัพยากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม

2. ระบุหลักธรรมที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน) ได้อย่างถูกต้อง

3. อภิปรายคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง พุทธศาสนากับความพอเพียง
เรื่อง พุทธศาสนากับความพอเพียง 26 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์