สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาในการพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ เพื่อมองให้เห็นถึงด้านที่มีคุณประโยชน์และด้านที่เป็นโทษ ทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง นำไปสู่การหาทางออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประโยชน์ของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียมและวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกได้

2. ปฏิบัติตนตามวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก ตามหลักโยนิโสมนสิการ

3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีข้อขัดแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง โยนิโสมนสิการ
เรื่อง โยนิโสมนสิการ 24 ส.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์