สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเป็นวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาอย่างหนึ่งที่ทำให้จิตใจสงบมีสมาธิด้วยการฝึกปฏิบัติตามหลักอานาปานสติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.1 ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  และทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

          ส 2.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตเจริญปัญญาด้วนอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ

2. ยกตัวอย่างวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออกได้

3. เห็นคุณค่าของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

     1. ประเมินจากการตอบคำถาม

     2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง การเจริญปัญญา
เรื่อง การเจริญปัญญา 20 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์