สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใส ศรัทธาต่อศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายความหมายของบทสวดมนต์แปลและบทแผ่เมตตา

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา

ด้านคุณลักษณะ

 

3. เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ
เรื่อง บทสวดมนต์พัฒนาสมาธิ 19 ส.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์