สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายวิธีการเบื้องต้นของการทำสมาธิตามหลักอานาปานสติ  

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นั่งสมาธิเบื้องต้นตามหลักอานาปานสติ

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นประโยชน์ของการทำสมาธิตามหลักอานาปานสติในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง อานาปานสติ
เรื่อง อานาปานสติ 17 ส.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์