สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใส ศรัทธาต่อศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. อธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. จัดโต๊ะหมู่บูชาและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ 

3. วิเคราะห์บทสวดมนต์และกล่าวคำอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง ศาสนพิธี
เรื่อง ศาสนพิธี 13 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์