สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นแบบแผนที่พึงปฏิบัติของศาสนิกชนเพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายประวัติและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. สรุปประวัติและการปฏิบัติศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นประโยชน์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ
เรื่อง เรียนรู้เรื่องวันสำคัญ 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์