สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การช่วยเหลือเกื้อกูล แนะนำทำสิ่งที่ถูกและมีเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่หวังผลประโยชน์ ไม่พูดจาไม่ดีต่อกันและไม่ชักชวนกันไปในทางที่ผิด คือ แนวทางอันเหมาะสมที่บุคคลซึ่งเป็นมิตรกันนั้นควรปฏิบัติต่อกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. ระบุหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนต่อเพื่อนได้อย่างมีเหตุผล

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายคุณค่าของการปฏิบัติตนต่อเพื่อนอย่างเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา
เรื่อง หลักธรรมสำหรับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา 30 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์