สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          นักบวชเป็นองค์ประกอบหนึ่งของในหลายศาสนา ซึ่งมีหน้าที่ในการฝึกฝน ปฏิบัติ เพื่อที่จะนำเอาคำสอนของศาสนามาเผยแผ่ ทั้งนี้ศาสนิกชนตามศาสนานั้นควรปฏิบัติตนอย่างสุภาพต่อนักบวชของศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/2 อธิบายจริยวัตรสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

อธิบายแนวทางการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

จำแนกความเหมาะสมของสิ่งที่ควรปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้

ด้านคุณลักษณะ 

อภิปรายถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 29 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์