สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของสังคมและชุมชน ดังนั้นการบำเพ็ญประโยชน์และบำรุงรักษาศาสนสถานจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นการสืบทอดและบำรุงรักษาศาสนาให้สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ในสังคม ซึ่งสามารถทำได้โดยการ ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดี ร่วมกิจกรรมและปกป้องดูแลรักษาศาสนสถาน ในโอกาสต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายวิธีการการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์แนวทางการบำรุงรักษาศาสนสถานได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายคุณค่าของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
เรื่อง การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน 27 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์