สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ถ้อยคำ ที่เป็นข้อคิด เตือนใจ เป็นผลให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายการนำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. ยกตัวอย่างการนำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นคุณค่าของการนำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต
เรื่อง ข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิต 22 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์