สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตรวจสอบและจัดหมวดหมู่หลักคำสอนของศาสนา ทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติไปในข้อ ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต และบูชาผู้ควรบูชา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายการนำหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. ยกตัวอย่างการนำหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นความสำคัญของการนำหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

    

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต
เรื่อง อริยสัจ ๔ แก้ปัญหาชีวิต 15 ก.ค. 64 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์