สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนานำไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของหลักธรรมนิโรธและมรรค

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ผลของการกระทำตามหลักธรรมนิโรธและมรรคได้

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรมนิโรธและมรรค

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม            

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง หนทางแห่งการดับทุกข์
เรื่อง หนทางแห่งการดับทุกข์ 13ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์