สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยการทำความเข้าใจ ร่างกาย ความคิดความรู้สึกนำมาสู่การแก้ไขปัญหาชีวิตส่วนบุคคล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. อธิบายความหมายของหลักธรรมทุกข์และสมุทัย

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. เขียนผลของการกระทำตามหลักธรรมทุกข์และสมุทัยได้

ด้านคุณลักษณะ 

3. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกรรมชั่วได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง สาเหตุแห่งทุกข์
เรื่อง สาเหตุแห่งทุกข์ 9 ก.ค. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์