สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระรัตนตรัยมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.1/5  อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้ 

1. อธิบายความสำคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อตนเองและสังคมไทยได้พอสังเขป

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ความสำคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อตนเองและสังคมไทยได้อย่างชัดเจน

ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นความสำคัญของพระรัตนตรัยที่มีต่อตนเองและสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีธรรม
ชั่วโมง ความสำคัญของพระรัตนตรัย
เรื่อง ความสำคัญของพระรัตนตรัย 8 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์