สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีข้อคิดที่แฝงอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/4  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

จำแนกข้อคิดและคุณธรรมที่แฝงอยู่ใน อัมพชาดก และ ติดติรชาดก ได้อย่างเข้าใจ    

ด้านทักษะและกระบวนการ

ประยุกต์ใช้ข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับจากอัมพชาดกและติตติรชาดกได้อย่างสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ 

อภิปรายคุณค่าของข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาเรื่อง อัมพชาดก และ ติดติรชาดก ได้อย่างมีเหตุผล      

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม  

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
ชั่วโมง คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้
เรื่อง คุณธรรมจากชาดกและการนำไปใช้ 2 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์