สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีข้อคิดที่แฝงอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/4  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

อธิบายเรื่องราวของอัมพชาดกและติตติรชาดกได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องราวของอัมพชาดกและติตติรชาดกได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ 

อภิปรายประโยชน์ของการศึกษาเรื่องราวของอัมพชาดกและติตติรชาดกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
ชั่วโมง อัมพชาดกและติตติรชาดก
เรื่อง อัมพชาดกและติตติรชาดก 1 ก.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์