สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อคิดจากเรื่องราวของผู้ที่ศรัทธายึดมั่นในศาสนา เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตหรือพัฒนาตนของผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส1.2 ม.1/4  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. ระบุข้อคิดและคุณธรรมที่ได้รับจากการพุทธสาวกและพุทธสาวิกา

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเรื่องของ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะ 

3. อภิปรายคุณค่าของการยึดถือ ปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

       2. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติและศาสนิกชนตัวอย่าง
ชั่วโมง คุณธรรมประจำใจ
เรื่อง คุณธรรมประจำใจ 24 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์
ครูผู้สอน ครูสุธิมา ขุนณรงค์